Идеята на този проект е да се започне да се мисли, както вече се случва в много компании в Англия, че невроразнообразието на работната сила във всяка организация е богатство и има потенциала да насочи бизнеса към по-етично и проспериращо бъдеще.

Проектът „Невроразнообразие на работното място“ по програма „Еразъм+“ има за цел да постигне приобщаващо работно място, като определи и приложи на практика стратегии и инструменти за:

 • Да направят работодателите/бизнес лидерите подстрекатели на приобщаването на работното място, като прилагат „Моят работодател ми помогна да разбера в какво съм добър“;
 • Да преобърнат негативното възприемане на Специфични Обучителни Потребности (СОП) към по-балансиран подход включващ силни страни, приемайки концепцията на невродивергентността;
 • Да създадат конкретна помощ и решения заедно със служителите със СОП;
 • Да разпространят влиянието на тези решения на всички нива в компанията, демонстрирайки ползите за всички служители.

Цели

 • Повишаване на осъзнатостта и знанието сред предприемачи, мениджъри ЧР, мениджъри на средно ниво и лидери на микро компании, търговски сдружения и Невродивергентна асоциация на служителите като ключов актив в съвременния бизнес;
 • Насърчаване на специфично и редовно събиране на данни и анализи за невроразнообразието на работното място, особено в малките и микропредприятията, както също и с оглед на преосмислянето на ролите, талантите и позициите на служителите със СОП;
 • Оборудване на бизнес лидери и служители с необходимия набор от компетенции, стратегии и инструменти за въвеждане и практикуване на невродивергентност на работното място, с цел да се подобри благосъстоянието на техните служители.
 • Създаване на доказателства за ефективността от менажиране на невродивергентността на работното мято, както и промотиране на развитието на специфични политики за остойностяване на приноса на хора със СОП в работна среда и, като цяло, за задържане и оценяване на таланти и ЧР.

Дейности

 • Планиране и провеждане на кампания за повишаване на осведомеността;
 • Първоначално проучване за СОП и невродивергентност на работното място, за да се популяризира този феномен, особено в малки и микро предприятия, които са като цяло по-малко запознати и осъзнато с този иновативен подход;
 • Създаване на Национални Комитети за невроразнообразието на работното място;
 • Планиране и разработване на дейности за обучение на ръководители, служители и други ключови заинтересовани страни;
 • Съвместно създаване със служители със СОП и компаниите на стратегии и инструменти за представяне и въвеждане на невродивергентността на работното място, включително разработване на специфични мерки за Невродивергентен мениджър;
 • Пилотиране на стратегиите и инструментите в съответствие с анализите на данните и потребностите и талантите на служителите със СОП и оценяване на влиянието им на фирмено и лично ниво по отношение на приобщаването и ефективността;
 • отчитане на постигнатите резултати във връзка с кампанията за повишаване на осведомеността, дейностите по обучение и възприетите практики.