Планирани резултати

Стратегия за повишаване на осведомеността за НЕРВОДИВЕРГЕНТНОСТТА

Стратегията за повишаване на осведомеността е първата стъпка, замислена като изчерпателен документ, който може да подпомогне на МСП и микропредприятията да започнат да информират и запознават служителите и другите заинтересовани страни с важността на въвеждането на концепцията за невроразнообразието на работното място. Чрез специфични действия за конкретни целеви групи темата за невроразнообразието може да стане по-популярна и да се възприема като предимство за бизнеса.

Стратегията е необходима, като се има предвид, че COVID 19 увеличава неравенството сред служителите, като излага на риск от маргинализация и изключване тези, които са по-малко оборудвани с цифрови умения и/или за които ръководителите не инвестират достатъчно. Сред тях най-непознати в компаниите, често невидими, са хората, засегнати от специфични различия в ученето, като дислексия, дискалкулия, дисграфия, диспраксия, ADHD и други невродиверсифицирани профили. Това също води до това, че практиките за управление, професионално и кариерно развитие, както и работните пространства, често се проектират само с оглед на невротипичните хора, като се забравя за невроразнообразието на работната сила.

Ето защо нашата стратегия за повишаване на осведомеността има за цел да бъде средство за изграждане на общ транснационален модел за „повдигане на въпроса“ в МСП и микропредприятията, и да се насърчи приобщаването и благосъстоянието на хората със специфични различия в ученето на работното място. Стратегията има за цел също така да подкрепи ефективното управление на невроразнообразието като ключов актив в съвременния бизнес, разглеждайки го като богатство, което има потенциала да насочи бизнеса към по-етично и проспериращо бъдеще.

Прочетете повече и се запознайте с всички ресурсни материали в “ Стратегия за повишаване на осведомеността„.

Модел на (р)еволюционно включване – НЕВРОРАЗНООБРАЗИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Обучения и ресурси, както и пилотни практики, целящи да направят мениджърите и служителите в МСП и микропредприятията способни да се възползват от невроразнообразието на работното място в три основни области: управление, управление на кариерата и професионално развитие, както и организация на работната среда.

Европейска мрежа за невроразнообразие на работното място

Разработване, създаване и насърчаване на постоянна рамка за осъществяване на по-ефективно сътрудничество на национално и европейско равнище чрез оценяване и засилване на партньорството между всички заинтересовани страни, имащи отношение към многообразието и приобщаването, както и към непрекъснатото професионално образование и обучение, а именно публичните органи, различните доставчици на обучение, социалните партньори и бизнес организациите.