Публикувана стратегия за повишаване на осведомеността за невроразнообразието в работата (NEW)

NEW AR strategy banner (1200 × 628px) (1)

Партньорите по проекта NEW имат удоволствието да споделят нашата Стратегия за повишаване на осведомеността за НЕВРОДИВЕРГЕНТНОСТ. Този изчерпателен документ и промоционални материали са важна първа стъпка в развитието на осведомеността и задълбочаването на разбирането за невроразнообразието в МСП и микропредприятията. Стратегията и материалите ще подпомогнат ръководството, служителите и други заинтересовани страни да въведат и интегрират концепцията за невроразнообразието на работното място. Чрез специфични действия за конкретни целеви групи невроразнообразието може да стане по-известно и разбирано като предимство в организациите.

Нашата стратегия за повишаване на осведомеността е разработена с цел изграждане на общ транснационален модел за повишаване на осведомеността в МСП и микропредприятията. Тя има за цел да насърчи приобщаването и благосъстоянието на хората със специфични обучителни различия на работното място. Стратегията има за цел също така да подкрепи ефективното управление на невроразнообразието като ключов актив в съвременния бизнес, разглеждайки го като богатство, което има потенциала да насочи бизнеса към по-етично и проспериращо бъдеще.

Можете да изтеглите Стратегията за повишаване на осведомеността и други материали на всеки от езиците на проекта (италиански, английски, немски и български) от нашия уебсайт на проекта на адрес https://www.neurodiverseworkplaces.eu/outputs/awareness-raising-strategy/. Освен изчерпателния стратегически документ, допълнителните ресурсни материали включват брошури за персонала и ръководството относно невроразнообразието и набор от картички/плакати за повишаване на осведомеността. Съществуват също така Насоки за приобщаващи комуникации, Насоки за конференции и срещи и Речник на съответните термини. Надяваме се, че тези ресурси ще подпомогнат вашата компания по пътя ѝ към превръщането ѝ в благоприятно и приемащо невроразнообразието работно място.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest